Állapotüzenet

Pályázható

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban- rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál - GINOP-5.3.2-16

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatási igénylők, akik, vagy amelyek:

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

c) az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt, és

d) a 651/2014/EU Rendelet 1. sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak minősülnek, és

e) GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében átvilágításra került, amit a támogatást igénylő vezetője által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvvel és átszervezési tervvel igazolni tud. Az átvilágítási jegyzőkönyv és az átszervezési terv keltének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem beadásának napja.

 

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 –

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság);

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó)

c) Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég);

d) szövetkezetek (12 - szövetkezet).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek

Jelen felhívásban nem releváns.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:

aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása;

ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;

ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;

ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;

b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák;

c) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;

d) munkahelyi mentor foglalkoztatása;

e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek a felhívás a Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók:

a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra);

b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;

c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése:

ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára;

cb) a távmunkában végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső  vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése;

cc) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése;

d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet;

e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:

ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra);

eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;

ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése;

ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;

ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás.

 

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft.

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges.

Részletes pályázati dokumentációért kattintson ide

Kategória: 
Vállalkozói