Ingyen napelem vállalkozásoknak!

Rendelkezésre álló forrás: 15.000.000.000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5.000-10.000 db

A támogatás mértéke

 • az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatható tevékenységek:

·        

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgálóhálózati vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

·        

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

·        

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

·        

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

 

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

 • új eszköz beszerzése a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre:

Mikro-,kis és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
 • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/ telephelyén/ fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jogi forma szerint: Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • a)     

  amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

 • b)     

  amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;

 • c)      

  amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

 • d)     

  amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét,

 • e)     

  amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét;

 

 

 

 

A gazdálkodási adatok ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

 • f)      

  amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

 • g)     

  amely jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik;

 • h)     

  amely vállalkozás, jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;

 • i)       

  amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,

 • j)       

  amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;

 • k)     

  amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;

 • l)       

  amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.

Állami támogatási szabályok:

 • a)     

  amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

 • b)     

  amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,

 • c)      

  amely azt a mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

§ 

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

§ 

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

 • d)     

  amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használja fel, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

 • e)     

  amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

 • f)      

  akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi

Csekély összegű támogatás esetén:

 • a)     

  amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel

További fontos információk:

 

·        

Kérelmek benyújtásának határideje: 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

·        

Kérelem benyújtásának módja: online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

·        

A nyilatkozat papír alapú, egyik példányát postai úton is be kell nyújtani.

·        

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

·        

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

·        

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 

Bővebb információ, teljes pályázati anyag - katt ide